• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Hệ thống trợ từ trong tiếng Nhật

TRỢ TỪ phần 1: Tổng quan

 

 

TRỢ TỪ phần 2: に へ で

 

 

TRỢ TỪ phần 3: と や に 

 

 

TRỢ TỪ phần 4: が は

 

 

TRỢ TỪ phần 5: の 

 

 

TRỢ TỪ phần 6: から まで

 

 

TRỢ TỪ phần 7: より

 

 

TRỢ TỪ phần 8: を

 

 

TRỢ TỪ mở rộng: は và も

 

0
 back to top