• Gợi ý từ khóa:
  • hán tự 360, luyện JLPT, đắc nhân tâm, học tiếng nhật

Phật Giáo Và Các Vấn Đề Xã Hội

Tác phẩm này giới thiệu khái quát các vấn đề xã hội Phật giáo bao gồm nguồn gốc tiến hóa của loài người, học thuyết công bằng xã hội, lý thuyết kinh tế Phật giáo và tinh thần bất bạo động trong đạo Phật. Khảo luận này là cẩm nang bỏ túi về các vấn đề xã hội học Phật giáo, cần thiết cho sinh viên nghiên cứu về các vấn đề chính trị và xã hội.

Giá trị của tác phẩm ngoài việc khái quát bức tranh chính trị và xã hội của Ấn Độ cổ đại còn giúp chúng ta thấy rõ các đóng góp tiên phong của đức Phật trong việc khích lệ thể chế dân chủ, mô hình xã hội bình đẳng, giải phóng con người khỏi ách nô lệ thần linh, tôn trọng nhân phẩm, đề cao nhân vị. Thiết chế dân chủ của đức Phật là con đường xây dựng xã hội theo hướng pháp quyền, đề cao đạo đức, theo đó tất cả mọi người đều có cơ hội, quyền lợi và trách nhiệm sống hạnh phúc với tư cách là con người xã hội và con người đạo đức đúng nghĩa.

Nguồn: downloadsach.com

0
 back to top